Denní harmonogram

Dítě si po jeho příchodu do MŠ přebírá od rodičů učitelka, která má ranní směnu. Dítě si volí spontánní činnost nebo spolupracuje s učitelkou na daném úkolu, práci, výrobku apod. Režim dne je přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí a plně respektuje jejich věkové a individuální zvláštnosti. Činnosti jsou voleny tak, aby zaujaly a zapojily všechny děti v MŠ a motivovaly je tak pro další činnosti. Během dne je dostatek prostoru pro pohybové a herní činnosti, dle možnosti počasí děti denně pobývají venku. U mladších dětí je pozornost zaměřena na sebeobslužné a hygienické návyky a na osvojení celkové samostatnosti a orientace v každodenních činnostech a úkolech. Dostatek pozornosti je věnován také starším dětem a předškolákům. Jsou připravováni na vstup do základní školy. Činnosti a úkoly jsou voleny tak, aby podněcovaly děti k řešení problémových úkolů a k osvojení základních znalostí o světě a společnosti. Předškoláci se seznamují s číslicemi a písmeny, formou hry si procvičují číselné operace. Všechny děti jsou vedeny ke kooperaci, vzájemné pomoci a toleranci, kterou uplatňují v rámci celé třídy

Příchod dětí do školky

6:30- 8:00

Dopolední svačina

9:00 - 9:20

Vzdělávací aktivity

9:30 - 11:00

Oběd

11:15 - 11:45

Spánek

12:00 - 14:00

Nácvik sebeobslužných činností

14:00 - 14:15

Odpolední svačina

14:15 - 14:30

Kroužky a volnočasové aktivity

14:45 - 16.00